دانشگاه آزاد - واحد سبزوار
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سبزوار