• مشخصات فردی

  • تحصیلات

  • میزان تسلط به زبان انگلیسی

  • انواع فایل های مجاز : word, pdf.