گروه صنعتی کاوش داده پردازان

مشتریان

اداره بهزیستـی تهران
ســازمان فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات تهران
اداره ثبــت احــوال شهرســتان موســیان ایــلام
اداره ثبــت احــوال شهرســتان آبدانــان ایــلام
اداره ثبــت احــوال شهرســتان ایــوان ایــلام
اداره ثبــت احــوال شهرســتان دره شــهر ایــلام
اداره ثبــت احــوال شهرســتان بــدره ایــلام
اداره کل و شهرســازی اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره کل و شهرســازی زاهــدان اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره کل امــور مالیاتــی زاهــدان اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره راه و شهرســازی زهــک اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره راه و شهرســازی زابــل اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره امــور مالیاتــی شــهر زابــل اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره راه و شهرســازی هیرمنــد اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره راه و شهرســازی خــاش اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره راه و شهرســازی ســراوان اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتــی اســتان کردستان
اداره دارایــی و امــور مالیاتــی دهــگلان اســتان کردســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتی مریوان استان کردستان
اداره دارایــی و امــور مالیاتــی کامیــاران اســتان کردســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتــی ســروآباد اســتان کردســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتــی قــروه اســتان کردســتان
اداره دارایــی و امور مالیاتی ســنندج اســتان کردستان
اداره میــراث فرهنگــی اســتان کردســتان
اداره دارایــی و امــور مالیاتــی بیجــار اســتان کردســتان
اداره کل ارتباطــات و فناوری اســتان کردستان
اداره گمــرک اســتان چهارمحــال و بختیــاری
اداره کل امــور مالی اســتان چهارمحــال و بختیــاری
اداره مرکــزي اداره آب و فاضــلا روســتایي شــهرکرد اســتان چهارمحــال و بختیــاری
اداره تامین اجتماعي شــعبه شــلمزار اســتان چهــار محــال و بختیاري
اداره راه و شهرســازی شهرســتان فســا اســتان فــارس
اداره راه و شهرســازی شهرســتان بوانــات اســتان فــارس
اداره راه و شهرســازی شهرســتان داراب ســتان فــارس
اداره راه و شهرســازی شهرســتان شــیراز اســتان فــارس
اداره راه وشهرســازی ســیرجان اســتان کرمــان
اداره راه وشهرســازی رفســنجان اســتان کرمــان
اداره راه وشهرســازی زرنــد اســتان کرمــان
اداره راه وشهرســازی بــم اســتان کرمــان
اداره راه وشهرســازی کوهبنــان اســتان کرمــان
اداره کل راه وشهرســازی اســتان کرمــان
اداره آب و فاضلاب استان کرمان
اداره کل زندان های استان کرمان
اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی کرمــان
اداره کل نوســای مــدارس اســتان کرمــان
اداره پست کرمان استان کرمان
اداره آمـــوزش و پرورش شهرســتان بردســیر اســتان کرمــان
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان
اداره ثبــت احــوال شهرســتان خاتــم اســتان یــزد
اداره کل زندانهای استان یزد
اداره تعاون روستایی استان یزد
سازمان اقتصاد اسلامی شعبه یزد
اداره ثبــت اســناد گــرگان اســتان گلســتان
اداره غله گرگان استان گلستان
ســازمان دیــوان محاســبات اســتان گلســتان
ســازمان جهــاد کشــاورزی شهرســتان گــرگان اســتان گلســتان
اســتان منطقــه ۵۶ اداره آب و فاضــلاب گمیشــان اســتان گلســتان
اداره صنعــت و معــدن آمــل اســتان مازنــدران
اداره بازرگانــی آمــل اســتان مازنــدران
اداره صنعــت و معــدن آمــل اســتان مازنــدران
اداره بهزیســتی رودســر اســتان گیــلان
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه
ســازمان معاونــت غذل و دارو اســتان کرمانشاه
اداره بازســازی اســتان کردســتان مقــرر در ثــلاث باباجانــی
اداره آب و فاضــلا ب مشــهد اســتان خراســان رضــوی
ســاختمان حــزب مدیریــت مشــهد اســتان خراســان رضــوی
اداره فنی و حرفه ای استان سمنان
اداره گاز استان قم
اداره فنــاوری اطلاعــات یاســوج اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
اداره اطلاعــات شهرســتان شــوش اســتان خوزســتان

کارخانــه لولــه و پروفیـــل یـــاران المهــدی اســتان تهــران
کارخانجــات ســبحان دارو اســتان تهــران
کارخانجــات بســتی و لبنیــات شــاد اســتان تهــران
کارخانــه پلــی اســتیل خرمدشــت بومهــن اســتان تهــران
کارخانــه شــیرآلات راســان اســتان تهــران
کارخانــه قوطــی ســازی متیــن پرنــد اســتان تهــران
کارخانجــات پــارس کار هشــتگرد اســتان البــرز
کارخانجــات ظــروف یکبــار مصــرف ســتاره یــزد
کارخانجــات ریســندگی ســیمین تــاب اســتان یــزد
کارخانجــات ریســندگی ریــس تاپــس اســتان یــزد
کارخانجـــات ریـــسندگی حریــر بافــت اســتان یــزد
کارخانــه ســنگبری یزدبافــت اســتان یــزد
کارخانــه تولیــد فــوم دژســازه اســتان یزد
کارخانجــات تولیــد مــواد غذایــی آریــا اســتان یــزد
کارخانجــات بســتی و لبنیــات شــاد اســتان یــزد
کارخانــه کاشــی مــدرن ســرامیک اســتان یــزد
کارخانــه تولیــد قنــد و نبــات افضلــی ابتــدای شــهرک صنعتــی تفت اســتان یــزد
کارخانجــات ســالاری محــلا ت اســتان مرکــزی
کارخانــه سنگســتان محــلات اســتان مرکــزی
کارخانــه آلومینیــوم ایــران اراک اســتان مرکــزی
مجموعــه کارخانجــات ســالار ســنگ (ســالاری) اســتان مرکــزی
کارخانــه ســنگبری گســترش اســتان مرکــزی
کارخانــه ســنگبری مهــر آریــا اســتان مرکــزی
کارخانــه ســنگبری ســعید(عباس عــرب) اســتان مرکــزی
کارخانــه ســبحان دارو رشــت اســتان گیــلان
کارگاه مجتمــع تجــاری آدینــه رشــت اســتان گیــلان
کارخانــه هــای شــالی کوبي دابو اســتان مازندران
کارخانــه لبنیــات پاکســار ســاری اســتان مازنــدران
کارخانــه فــولاد طبرســتان اســتان مازنــدران
کارخانــه آرد خــزر خوشــه امیــرکلا اســتان مازنــدران
کارخانــه پلاســتیک طبرســتان اســتان مازنــدران
کارخانــه تولیــد شــن و ماســه ســاری اســتان مازنــدران
کارخانــه توســعه نصــر شــمال غــرب (اکســیژن نصــر) اســتان اردبیــل
کارخانــه بوجــاری و بســته بنــدی حاتمــی اســتان اردبیــل
کارخانه پایا بتن طلا استان اردبیل
کارخـــانه بستـــه بنـــدی محصــولات نارونــه اســتان اردبیــل
کارخانــه نویــن پلاســت پارســیان اســتان اردبیــل
کارخانه ســوله ســازان و حدیــد کاران کرمــان اســتان کرمان
کارخانجــات کاشــی فخــار رفســنجان اســتان کرمــان
کارخانجات کاشــی برلیـــان رفســنجان اســتان کرمــان
کارخانجــات نــورد فــولاد ســدید ماهــان اســتان کرمــان
کارخانجــات شــکوفا صنعــت پویــا اســتان کرمــان
کارخانجــات کرمــان پلاســتیک اســتان کرمــان
کاخانجــات لبنیــات لبنیتــو اســتان کرمــان
کارخانجــات لبنیــات هامــون اســتان کرمــان
کارخانجــات کاشــی دریــن ســرام اســتان کرمــان
کارخانجــات فیبرنــوری ولــی عصــر اســتان کرمــان
کارخانجــات نــورد جهــان فــولاد ســیرجان اســتان کرمــان
کارخانجــات خودروســازی کرمــان موتــور اســتان کرمــان
کارخانه تولیــد هیوندایــی کارخانجات کرمــان موتــور اســتان کرمان
کارخانجــات خودروســازی کارمانیــا خــودرو (BYD) اســتان کرمــان
کارخانجــات قطعــات خودرویــی مهــر اســتان کرمــان
کارخانجــات لاســتیک بــارز اســتان کرمــان
کارخانجــات رنــگ ولعــاب لوتــوس اســتان کرمــان
کارخانــه راه ســازی و آســفالت جلالــی دوکوهــک اســتان فــارس
کارخانــه ســنگ شــکن کنــار کوهــک اســتان فــارس
کارخانــه ســنگ شــکن مــرادی اســتان فــارس
کارخانــه تولیــد بتــن مبیــن بتــن فــارس
کارخانــه بــزرگ پــارس کاغــذ زرقــان اســتان فــارس
کارخانــه تولیــدی گالــری فــرش حجــازی اســتان فــارس
کارخانــه بــزرگ پــارس چســب زرقــان اســتان فــارس
کارخانــه تــک چیــن بهــاران ســپیدان اســتان فــارس
کارخانــه رب گوجــه ســجادیان مرودشــت اســتان فــارس
کارخانــه لولــه پلــی اتیلن منصــورزاده اســتان ایلام
کارخانــه دانــه مرغــی زاگــرس اســتان ایلام
مدیریــت آمــوزش و پــرورش ســراوان اســتان سیســتان و بلو چســتا ن
فــرودگاه اســتان سیســتان و بلوچســتان
کارخانــه فــولاد و لولــه اسفرایـــن اســتان خراســان شــمالی
کارخانــه قنــد جویــن اســتان خراســان رضوی
کارخانه مارال اســتان کردستان
کارخانجات چدن سازان اســتان اصفهان
کارخانه آرد سازان شهرکرد اســتان چهارمحــال و بختیــاری
کارخانه پپسی استان اربیل عراق
کارخانه گرند استان اربیل عراق
کارخانه شهیان استان اربیل عراق

شرکت پتیاک استان تهران
شرکت شکلات باراکا استان تهران
شرکت صبانت استان تهران
شرکت نوین گذاره مطلق استان تهران
شــرکت تجهیزات پزشــکی پیشــرفته استان تهران
شــرکت فرامکــو، تولیــد کننــده تجهیــزات آشــپزخانه استان تهــران
شــرکت کیــان شــکلات کیمیــا (پارمیــدا) استان تهــران
شرکت فولاد استان تهران
شرکت کنترل انرژی ایران استان تهران
شــرکت صنایــع معدنی شــهاب ســنگ استان تهران
شرکت سفیر ارتباطات اطهر استان تهران
شرکت پارس کار استان تهران
شرکت پخش رازی استان تهران
شرکت نداگستر اندیشه استان تهران
شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی جهــاد هنــر استان تهــران
شرکت طراح نگار استان تهران
شرکت سیناژن استان تهران
شرکت تاریر(دفتر مرکزی استان تهران)
شرکت فولاد پرشین امیر شهرستان کرج استان البرز
شــرکت ســاختمانی متعلــق بــه بانــک تجــارت شهرستان ورامیــن
شــرکت ذوب و نــورد فــولاد زرفــام ۲۱ (شــهرک فــولاد استان یــزد)
شــرکت آریــا مولیبــدن کســری اســتان یــزد
شرکت تلاشگران مواد معدنی استان یزد
شرکت سیم و کابل ستاره استان یزد
شرکت پارس مداد استان استان یزد
شــرکت فــرآورده هــای پتروشــیمی پتــرو آذر آســیا اســتان یــزد
شــرکت مــس فلــز رنگیــن اســتان یــزد
شرکت سبزینه مارال استان یزد
شرکت مادایران استان یزد
شــرکت فــرآورده هــای پتروشــیمی اکســیر ســازان ایســاتیس اســتان یــزد
شــرکت معــدن جویــان فارس اســتان یزد
شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان ســپاه الغدیــر اســتان یــزد
شــرکت ارتباطــات گنبــد کبود اســتان یزد
شرکت پروفیل استان یزد
شرکت فولاد حدید گستر استان یزد
شــرکت راه ســازی و عمــران ایــران اســتان یــزد
شرکت پارس استیل استان یزد
شــرکت فــرآورده هــای پتروشــیمی پتــرو آذر آســیا استان یــزد
شرکت سیم و کابل ستاره استان یزد
شرکت قند و نبات افضلی استان یزد
شرکت پارس استیل استان یزد
شــرکت فــرآورده هــای پتروشــیمی پــارس پارافیــن استان یــزد
شــرکت صنعتــی ومعدنــی کلــوار مس اســتان کرمان
شــرکت راهســازی راه بانــد کویــر اســتان کرمــان
شرکت بازرگانی خاورمیانه استان کرمان
شــرکت بازرگانــی و صادراتــی خشــکبار زمــرد کرمــان
شرکت کرمان رفیع استان کرمان
شرکت طلای سبز استان کرمان
شــرکت آب و فاضــلاب روســتایی اســتان کرمــان
شــرکت ســرمایه گــذاری مــس ایــران اســتان کرمان
شــرکت فرومولیبــدن خاتــون آبــاد اســتان کرمــان
شــرکت تاریر(معــدن ســنگ جــلال آبــاد) اســتان کرمــان
شــرکت تاریر(معــدن ســنگ آهــن شــماره ۲ گل گهــر ســیرجان) اســتان کرمــان
شــرکت آریــن تختــه رشــت اســتان گیــلان
شــرکت لبنیاتــی هــرکا اســتان مازنــدران
شرکت زامیاد استان مازندران
شــرکت مــدرن سیســتم البــرز اســتان مازنــدران
شرکت نادي استان مازندران
شــرکت آســفالت ســازی آمل اســتان مازندران
شــرکت آفتــاب آســیا اســتان مازنــدران
شــرکت چســب رزیــن آفتــاب شــمال اســتان مازنــدران
شــرکت کیــان البــرز زریــن اســتان مرکــزی
شــرکت کیمیــا گــران امــروز اســتان مرکــزی
شرکت آذرآب اراک استان مرکزی
شــرکت پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه استان اصفهــان
شرکت پارس فریم استان اصفهان
شرکت پخش فراورده هاي نفتي N.I.O.P.D.C استان اصفهان
شرکت هفتصد استان فارس
شرکت پانل استان فارس
شرکت گاز منطقه عملیاتی فارس
شــرکت مهتــاب رو طهــران اســتان فــارس
شــرکت راه ســازی و ســاختمانی هفتصــد اســتان فــارس
شــرکت تولیــدی و رنگســازی علیپوریــان اســتان فــارس
شــرکت ســایپا دیــزل لامــرد اســتان فــارس
شــرکت بــزرگ نیــرو ترانــس شــیراز اســتان فــارس
شــرکت تعاونــی کامیــون داران خــوی اســتان آذربایجــان غربــی
شــرکت آنــا آروم علــم آور اســتان آذربایجــان غربــی
شرکت ثمین سازگستر استان اردبیل
شرکت کیان مرغ آبیک استان قزوین
شــرکت دانــه و علوفــه شــرق اســتان خراســان
شــرکت عمــران و مســکن ســازان خراســان جنوبــی
شــرکت پــارس فــولاد ســبزوار اســتان خراســان رضــوی
شــرکت برکــت جویــن اســتان خراســان رضــوی
شــرکت کابــل خــودرو اســتان خراســان
شرکت مبنا شعبه بندر امام استان خوزستان
شــرکت مرســدس بنــز اســتان اربیل کشــور عراق
شــرکت جیبــال (توزیــع کننــده محصــولات سامســونگ) اســتان اربیــل کشــور عــراق
شــرکت نفــت اســتان اربیــل کشــور عــراق
شــرکت متیــن اکســپرس اســتان اربیــل کشــور عــراق

بیمارســتان بعثــت نیــروی هوایــی اســتان اســتان تهــران
بیمارســتان شــهید گــودرز شــهر پرنــد اســتان اســتان تهــران
پلــی کلینیــک شــهید بهشــتی تامیــن اجتماعــی اســتان تهــران
پلــی کلینیــک حصــارک تامیــن اجتماعــی اســتان تهــران
بانک چشم اســتان تهران
بیمارســتان درمانگــران نویــن شــهرکرد اســتان چهارمحــال و بختیــاری
بیمارستان پارسیان شهرکرد استان چهارمحــال و بختیاری
کلینیــک تخصصــي و فــوق تخصصــي رازي شــهرکرد اســتان چهارمحــال و بختیــاری
بیمارستان حضرت علي اصغر استان اصفهان
بیمارستان تخصصي چشم فیض استان اصفهــان
بیمارســتان امــام خمیني شهرســتان نمیــن اســتان اردبیل
بیمارســتان حشــمتیه ســبزوار اســتان خراســان رضــوی
بیمارســتان امــداد ســبزوار اســتان خراســان رضــوی
بیمارســتان واســعی ســبزوار اســتان خراســان رضوی
بیمارســتان نقــاب ســبزوار اســتان خراســان رضــوی
بیمارســتان مبینــی ســبزوار اســتان خراســان رضــوی
بیمارســتان جغتــای اســتان خراســان رضــوی
بیمارســتان داورزن اســتان خراســان رضــوی
بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــت شهرســتان بهبهــان اســتان خوزســتان
بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــت شهرســتان هفتــکل اســتان خوزســتان
بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــت شهرســتان آغاجــری اســتان خوزســتان
بیمارســتان هــا و کلیــه درمانــگاه هــای شهرســتان شوشــتر اســتان خوزســتان
شــبکه بهداشــت بهبهــان اســتان خوزســتان
شــبکه بهداشــت و درمــان اســتان خوزســتان
شــبکه بهداشــت کارون اهــواز اســتان خوزســتان
مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان خوزســتان
مجتمــع پزشــکی اکســین اهــواز اســتان خوزســتان
بیمارســتان دیوانــدره اســتان کردســتان
بیمارســتان دهــگلان اســتان کردســتان
بیمارستان سقز استان کردستان
بیمارســتان مریــوان اســتان کردســتان
بیمارســتان کامیــاران اســتان کردســتان
بیمارســتان ســروآباد اســتان کردســتان
بیمارســتان بعثــت ســنندج اســتان کردســتان
شبکه بهداشت دیواندره اســتان کردستان
بیمارستان امام رضا اســتان کرمانشاه
بیمارســتان طالقانــی شهرســتان صحنــه اســتان کرمانشــاه
بیمارســتان دکتــر معــاون صحنــه اســتان کرمانشــاه
بیمارستان مهرگان اســتان کرمان
بیمارســتان حکیــم مــس سرچشــمه اســتان کرمــان
بیمارســتان جــواد الائمــه اســتان کرمــان
بیمارســتان مرادی رفســنجان اســتان کرمان
بیمارســتان تخصصــی درمــان نابــاروری نجمیه اســتان کرمــان
مجتمــع آزمایشــگاهی دکتــر وطــن خــواه جیرفــت اســتان کرمــان
مجتمــع آزمایشــگاهی دکتــر میرشــکاری اســتان کرمــان
مجتمع آزمایشگاهی سپهر اســتان کرمان
مجتمع پزشکان مادر اســتان کرمان
آزمایشــگاه بیمارســتان مهــرگان اســتان کرمــان
بیمارســتان شــفا لاهیجــان اســتان گیــلان
لاهیجــان اســتان ۵۰ بیمارســتان میــلاد اســتان گیــلان
معاونت درمان پزشکی اســتان مازندران
بیمارســتان شــهید بهشــتی بابــل اســتان مازنــدران
بیمارستان موقوفه گودرز اســتان یزد
بیمارستان مرتاض اســتان یزد
مرکــز پرتــو درمانــی بیمارســتان افشــار اســتان یــزد
بیمارســتان پایــگاه هوایــی شــهید دوران اســتان فــارس
کلینیــک دندانپزشــکی جــم شــیراز اســتان فــارس

استـــانداری بجنـــورد استان خراسان شمالی
فرمانداری استان ایلام
فرمانداری سیروان استان ایلام
فرمانداری بدره استان ایلام
فرمانداری دره شهر استان ایلام
فرمانــداری اســفراین اســتان خراســان شــمالی
فرمانــداری شهرســتان لنگــرود اســتان گیــلان
فرمانــداری شهرســتان رودســر اســتان گیــلان
فرمانــداری رضوانشــهر اســتان گیــلان
فرمانــداری شهرســتان شــوش اســتان خوزســتان
فرمانــداری شهرســتان کازرون اســتان فــارس
شهرداري استان اصفهان (انبار شهرداري)
شهرداري استان اصفهان(باشگاه شماره 2 )
شهرداري استان اصفهان (ساختمان خدمات شهري قمر)
شهرداری استان اردبیل
شهرداری ناحیه۲ استان تهران
شهـــرداری اسفـراین استان خراسان شمالی
شــهرداری منطقــه ۳ اهــواز اســتان خوزســتان
شهرداری جم استان بوشهر
شهرداری مرکزی استان کرمان
شهرداری منطقه ۲ استان کرمان
شهربازی بزرگ استان کرمان
بخشداری مرکزی بم استان کرمان
بخشداری پره سر استان گیلان
دهیــاری هــای دابــو دشــت آمــل اســتان مازنــدران
دهیــاری محمودآبــاد اســتان مازنــدران
دهیــاری هــراز پــی آمــل اســتان مازنــدران
دهیــاری هــای لیتکــوه اســتان مازنــدران
دهیــاری هــای ســرخرود اســتان مازنــدران
دهیاری آمل استان مازندران

دانشکده نفت تهران
دانشگاه تبریز
دانشکده علوم پزشکی اصفهان
دانشــگاه پیــام نــور نجــف آبــاد اصفهــان
جهاد دانشگاهي اصفهان
دانشگاه صنعتي اصفهان
جهــاد دانشــگاهی خمینــی شــهر اســتان اصفهــان
موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي اصفهان
دانشــگاه پیــام نــور ســنندج اســتان کردســتان
دانشــگاه پیــام نــور قــروه اســتان کردســتان
دانشــگاه پیــام نــور مریــوان اســتان کردســتان
دانشــگاه علمــی کاربــردی پارســیان ایــلام
دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات ایــلام
سازمان فنی حرفه ای ایلام
ســازمان فنــی حرفــه ای واحــد یــک خواهــران ایــلام
ســازمان فنــی حرفــه ای ســتاد مرکزی ایلام
دانشگاه آزاد ایلام
دانشــکده علــوم پزشــکی اســفراین خراســان شــمالی
دانشــگاه حکیــم ســبزواری اســتان خراســان رضــوی
دانشــگاه آزاد اســلامی ســبزوار اســتان خراســان رضــوی
دانشــگاه فنــی امــام خمینــی ســبزوار اســتان خراســان رضــوی
مــدارس ابتدایــی ســما ســبزوار اســتان خراســان رضــوی
دانشــگاه آزاد دامغــان اســتان ســمنان
دانشگاه دامغان استان سمنان
مرکــز فنــی حرفــه ای واحــد خواهران گرمســار اســتان سمنان
دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد میبــد اســتان یــزد
دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات اســتان یــزد
دانشگاه یزد
حوزه علمیه خان یزد
مدرسه و حوزه علمیه مصلی یزد
مدرسه علمیه جواد الائمه مشهد
مدرسه علمیه امام صادق مشهد
حوزه علمیه مشهد
دانشــکده علــوم توانبخشــی اهــواز اســتان خوزســتان
دانشگاه آزاد قم
دانشگاه علوم پزشکی سنندج
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشکده خلبانی هواپیمایی ماهان
دانشــکده علوم پزشــکی بیمارســتان افضلــی پــور اســتان کرمان
دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان اســتان کرمــان
دانشــگاه علــوم پزشــکی بافــت اســتان کرمــان
دانشگاه غیر انتفاعی کرمان
دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد کرمانشــاه
دانشگاه هنر و معماری کرمانشاه
دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
معاونــت دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه
دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد بندرانزلــی اســتان گیــلان
دانشــگاه پیــام نــور لاهیجــان اســتان گیــلان
دانشگاه سراسری گیلان
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه هنر شیراز
دانشــگاه پیــام نــور مرودشــت اســتان فــارس
دانشــگاه پیــام نــور شــیراز اســتان فــارس
دانشــگاه پیــام نــور فســا اســتان فــارس
دانشــگاه پیــام نــور داراب اســتان فــارس
دبیرســتان هاشــمی شهرســتان
کازرون اســتان فــارس .دانشگاه آزاد اراک
دانشــگاه آزاد واحــد مهاجران اســتان
مرکزی .دانشــگاه علمــی و کاربــردی صنایــع دســتی اســتان مرکــزی
دانشــگاه علــوم فنــون دریــای خرمشــهر
دانشــگاه علــوم پزشــکی بابل اســتان مازندران

بانک آینده اســتان تهران
بانک ملی اســتان تهران
پست بانک شعبه فردوسی اســتان تهران
پســت بانــک – ســاختمان عرفــان اســتان تهــران
پست بانک کارگر شمالي اســتان تهران
پســت بانــک آیـت الله کاشــاني اســتان تهــران
پســت بانــک خیابان مطهــري اســتان تهــران ســاختمان مدیــرعامــل
پســت بانــک ســاختمان آمــوزش اســتان تهــران
پست بانک ساختمان سکه اســتان تهران
پســت بانــک ســاختمان میرزای شــیرازي اســتان تهــران
پست بانک ستارخان اســتان تهران
پســت بانــک شــعبه ایران خــودرو اســتان تهــران
پســت بانــک شــعبه ســعادت آبــاد اســتان تهــران
پست بانک شعبه فردوسي اســتان تهران
پست بانک ونک اســتان تهران
صنــدوق قــرض الحســنه حیــدری هــا شهرستان ورامیــن
پســت بانــک تمــام شــعب خراســان جنوبــی
بانــک آینده بیرجند اســتان خراســان جنوبی
پســت بانــک هــای خــاش اســتان سیســتان و بلوچســتان
پســت بانــک هــای ایرانشــهر اســتان سیســتان و بلوچســتان
بانک قوامین استان خراسان
موسســه مالــی اعتبــاری ثامــن الحجــج شهرستان زاهــدان اســتان سیســتان و بلوچســتان
موسســه قــرض الحســنه امــام صادق شــهر کیــان اســتان چهارمحــال و بختیــاری
پســت بانــک مرکــزی ســنندج اســتان کردســتان
پست بانک بانه استان کردستان
پســت بانــک دیــوان دره اســتان کردســتان
پست بانک سقز استان کردستان
پست بانک بیجار استان کردستان
بانک رسالت استان کرمان
پست بانک استان کرمان
بانک کشاورزی استان کرمان
شــعبه هــای صنــدوق قــرض الحســنه امیــن استان کرمــان
بانک ملی شعبه شهدا استان اراک
بانک ملی شعبه امام خمینی استان اراک
بانــک ملــی شــعبه خمیــن اســتان مرکــزی
بانک رسالت شعبه بهشتی استان اراک
بانک ملی شعبه ساروق استان اراک
بانک مسکن استان خوزستان
بانــک مســکن اهــواز اســتان خوزســتان
بانــک کشــاورزي شهرســتان پــارس آبــاد استان اردبیــل
شعب پست بانک استان گیلان
بانک ایران زمین آمل استان مازندران

بنیاد شهید ایلام
بنیاد شهید مهران استان ایلام
بنیــاد تعاونــی نیــروی انتظامــی جمهــوری اســلامی ایــرا ن استان تهــران
بنیاد مسکن استان مرکزی
بنیاد مسکن کرمانشاه
بنیــاد مســکن اســتان قزویــن واقــع در گیــلان غــرب کرماشــاه
اداره اوقاف شیراز
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان خراســان جنوبــی: بقعــه متبرکــه آقــا ســید علــی(ع) ، بقعــه متبرکــه ســید الحســین(ع) ، بقعــه بقعــه متبرکــه مصعبــی(ع) ، اداره اوقــاف و متبرکــه کریمــو (ع) ، اداره اوقــاف و امــور خیریــه بیرجنــد و امــور خیریــه نهبنــدان
اداره اوقاف طبس
امامزاده پیرحاجات طبس
امامزاده ازمیغان طبس
حــرم مطهــر حضــرت ســلطان ســید جــلال اشــرف(ع) گیــلان
امامــزاده قاســم بابــل اســتان مازنــدران
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان میبــد اســتان یــزد
آســتان مقــدس امامــزاده ســید جعفر یزد
آســتان مقــدس امــام زاده ســید گلســرخ اســتان یــزد
امامــزاده جعفــر یزد(فــاز ۱ و ۲ ) بلــوار امامــزاده
امامــزاده ســید نصــرالله یــزد (فــاز ۱ و ۲ )
آســتانه امامــزاده ابوالعبــاس خوراســگان اســتان اصفهــان
مســجد امیرالمومنیــن خیابــان جــی اصفهــان

سازمان هلال احمر لومار اســتان ایلام
سازمان هلال احمر اســتان خراسان جنوبی
سازمان هلال احمر اســتان کرمانشاه
سازمان هلال احمر اســتان کردســتان
سازمان هلال احمر سقز اســتان کردســتان
سازمان هلال احمر سرو آباد اســتان کردســتان
سازمان هلال احمر قروه اســتان کردســتان
سازمان هــلال احمــر ســنندج انبــار مرکــزی اســتان کردســتان

دادگستری بوشهر
دادگستری خمین استان مرکزی
دادگســتری دادگاه خانــواده اســتان مرکــزی
دادگستری استان گیلان
دادگستری ساوه استان مرکزی
دادگستری شازند استان مرکزی

زندان مرکزی شهرستان اســتان کرمان
زنــدان مرکــزی شهرســتان جیرفــت اســتان کرمــان
زنــدان مرکــزی شهرســتان زرنــد اســتان کرمــان
زنــدان مرکــزی شهرســتان بم اســتان کرمان
زنــدان مرکــزی شهرســتان کهنــوج اســتان کرمــان
زنــدان مرکزی شهرســتان رفســنجان اســتان کرمان
زندان مرکزی اســتان یزد

شهرک صنعتي جي کارخانه تولیدی چدن سازان اســتان اصفهــان
شهرک صنعتي اشتر جان شرکت اصفهان اگزوز
شهرک صنعتي اشتر جان شرکت رنگین ذوب اصفهان
شهرک صنعتي اشتر جان شرکت قائمیه اصفهــان
تصفیــه خانــه روســتایي شهرســتان پــارس آبــاد اســتان اردبیــل
شهرک صنعتی ایلام
گروه صنایع غذایی فارسی
مزرعــه تحقیقاتــی جهــاد کشــاورزی خراســان
تعاونی مسکن صنایع فجر شیراز
معادن سنگ شیراز و کازرون
مجتمع صنایع صدر شیمی فارس
مجتمع گلخانه صنعتی سنندج
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
قرارگاه خاتم الانبیاء موسسه حرا
مجتمع صنعتی رفسنجان
مجتمــع کشــت وصنعــت هامــون کرمــان
مجتمــع کشــت وصنعــت ایرانــی کرمــان
مجتمــع دامــداری فــراورده هــای لبنــی جلالیــه هجــری کرمــان
مجتمع بتن املاح معدن کرمان
معدن عباس آباد محلات
مجموعه معدن کوهبار محلات
معدن سنگ خاتم الانبیا
مجموعه معادن سالاری
معدن پودر سازان دلیجان
مجموعــه ســنگبری صدفــکاران (قاســمی فــر)
صنایع سنگبری سنگستان
مجتمــع صنعتــی و معدنــی آهــن و فــولاد بافــق
مجتمع تفریحی امیرارسلان کرمان
مجتمــع ســنگ آهــن فکــور صنعــت تهران(ســایت جــلال آبــاد) کرمــان
مجتمع فولاد بوتیا کرمان
مزرعــه ۲۵۰ هکتــاری پســته علــی آبــاد خانــی

پادگان انصار الحجه فسا
پادگان شهید باقری سپاه
تیپ انصارالحجه فسا
قرارگاه خاتم الانبیاء موسسه حرا
ســتاد مبــازه بــا مــواد مخــدر اســتان کرمانشــاه
ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت امــام خمینــی شــعبه یــزد
ســتاد بازســازی اســتان مازنــدران مقــرر در ســر پــل ذهــاب کرمانشــاه
پــادگان آموزشــی نیــروی هوایــی ولیعصر(عــج) اردکان
ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه تهــران
کمیتــه امــداد امــام خمینــی دینــه ور اســتان کردســتان
کمیتــه امــداد امــام خمینــی ســنقر اســتان کردســتان
کمیتــه امــداد امــام خمینــی ماهــی دشــت کرمانشــاه
کمیتــه امــداد امــام خمینــی انبــار کرمانشــاه
کمیتــه امــداد امــام خمینــی اســلام آبــاد کرمانشــاه

موزه عبرت تهران
میــراث فرهنگــی و گردشــگری خراســان جنوبــی مــوزه پهلوانــی
مــوزه مــردم شناســی ســنندج اســتان کردستان
میــراث فرهنگــی گــرگان اســتان گلســتان
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگر ی وصنایـع دســت ییــزد
مجموعــه تاریخــی زنــدان اســکندر یــزد
باغ موزه قصر آینه یزد
موزه سنگ نواب وکیل یزد
مــوزه نســخ خطــی کاظمینــی اســتان یــزد

پمپ بنزین گنج پدر سرعین
جایگاه سوخت مهریزی سبزوار
جایگاه سوخت بیهق سبزوار
پمپ گاز پایگاه هوایی شیراز
باشگاه شرکت نفت
جایگاه بنزین سه تنبک لامرد
پتروشیمی استان کرمانشـاه
پتروشیمی تخت جمشید گیلان
پمپ گاز نور
پمپ بنزین آهو دشت چمستان
جایگاه سوخت سعیدیان مازندران
جایگاه سوخت CNG نور
جایگاه سوخت CNG سنجان
جایگاه سوخت شریعتی مرکزی
جایگاه سوخت رباط

هتــل آپارتمــان ۳ ســتاره ارشــاد ســرعین
هتل شایان سرعین
هتل ایرانگردی وجهانگردی کرمان
هتل هیلان رفسنجان
هتل و تالار کاخ کرمان
هتل کاروانسرای مشیر یزد
تالار آرمادا تهران
تالار برق منطقه ای غرب کرمانشاه
هتل بهار رودسر استان گیلان
هتل تالار آسمان شهر مازندران
تالار کریم خان مازندران
تــالار چهــار بــاغ آمــل اســتان مازنــدران
تــالار نــاردون امیــرکلا اســتان مازنــدران
تالار اریکه آریایی استان مازندران
تــالار پــر پــرواز پایــگاه هوایــی شــهید دوران اســتان فــارس

شیلات مرکز رجائی مازندران
شیلات تنکابن استان مازندران
ســد و نیــروگاه ســیاه بهشــهر اســتان مازنــدران
نیروگاه اراک
کلینیک آب و برق خوزستان

بیمــه مرکــزی جمهــوری اســلامی ایــران اســتان البــرز
تامین اجتماعی خوزستان
سرپرستی بیمه ملت شعبه یزد

مخابرات استان ایلام
مرکــز مخابــرات شهرســتان ایــلام آزادگان
مخابرات شهید کاظمی تهران
مخابرات استان قم
مخابرات سنندج استان کردستان

سیســتم نظــارت شــهری شهرســتان بهابــاد
مرکــز صدا و ســیمای کرمانشــاه مرکز صــدا و ســیما گرگان
بــازار بــزرگ موبایــل ســاری اســتان مازنــدران
سیلوی کرمانشاه
سیلوی قم
نمایشــگاه اتومبیــل گلچیــن اســتان گیــلان
بــازار طــلا فروشــان ســرای خــان کهنه یزد
رستوران زنجیره ای نیو استار یزد
پایانــه بــار گندلــه ســازی اردکان اســتان یــزد
نمایشگاه بین المللی استان یزد
نمایشگاه مرکزی فرش تهران
نمایشــگاه مرکــزی فــرش ســاوین کرمــان
گالــری جواهــرات کوهپایــه زاده کرمــان
گالــری جواهــرات یاقــوت ســفید کرمــان
داروخانــه انجمن منتخب داروســازان کرمان
راه آهن اراک استان مرکزی
شــبکه دام پزشــکی ســاوه اســتان مرکــزی
شــبکه دام پزشــکی اراک اســتان مرکــزی
شــبکه دام پزشــکی خمیــن اســتان مرکــزی
شــبکه دام پزشــکی خنــداب اســتان مرکــزی
شــبکه دام پزشــکی کمیجــان اســتان مرکــزی

 1. فرودگاه امام خمینی(ره)
 2. فرودگاه عسلویه
 3. فرودگاه بوشهر
 4. فرودگاه کرمان
 5. فرودگاه ارومیه
 6. فرودگاه بم
 7. فرودگاه رفسنجان
 8. فرودگاه زاهدان
 9. فرودگاه چابهار
 10. فرودگاه یزد
 11. فرودگاه لارستان
 12. فرودگاه مشهد بخش لجستیک

  اطلاعات تماس

  آدرس کارخانه : تهران ، بعد از سه راه تهرانپارس ، بلوار شهید بابائیان ، خیابان پنجم شیدایی ، بن بست توانگری جنوبی ( چهارم جنوبی ) ، پلاک 3

  تلفن تماس : Tel. 02174347

  77697311 الی 13

  فکس : 02177794094

  کد پستی : 1658964981

  آدرس کارخانه یزد : یزد ، شهرک صنعتی یزد ، بلوار سرو ، میدان سرو ، کوچه بهار ، واحد چهارم ، سمت چپ

  کد پستی : 8947183985

  سبد خرید